3. marts 2021

Spændende projekt fra Grobund Brenderup

Grobund Brenderup har i samarbejde med Brenderup Højskole arbejdet på et spændende projekt, som skal danne ramme for en klimaneutral off-grid bydel på Vestfyn... Læs meget mere om det i artiklen nedenfor...

"Off-grid, småt og gældfrit på Vestfyn

Grobund Brenderup udvikler en klimaneutral off-grid bydel på Vestfyn, og nu tilbyder vi mini-informationsmøder for alle med interesse i et lod. Se mere info nederst i artiklen.

Gennem de sidste år, er interessen for simpleliving vokset betragteligt i hele den vestlige verden. Vi bliver flere og flere som indser, at klimakrisen kalder på en anden form for tilværelse. Et liv, hvor man besinder sig på sit forbrug, og kun bruger energi og skaber affald, i et omfang som er forsvarligt i forhold til klima og natur. Vi er trådt ind i en ny klimavirkelighed, som kræver, at vi deler det vi har, boliger, materialer og arealer, og kun opfører nyt som er genbrugeligt og uden CO2 belastning.

Vi ønsker at alle, uanset indkomst, skal gives mulighed for deltagelse. Derfor bliver vores jord fondsejet, så vi er fri for spekulation, og priserne kan holdes på et niveau, som langt de fleste kan overkomme. Ligesom ud-og indflytning ved os, alene beror på "ventelisten". Vi forventer ikke en bestemt livsanskuelse, endsige spørger til den. For så vidt er vores bydel bare et klimaneutralt parcelhuskvarter, som reguleres af altruistiske principper.

Bydele som vores, samt andre typer bosætninger, tiltrækker erfaringsmæssigt mennesker med skaberkraft. Forskere påpeger da også, at netop det, kan få en given plet på landkortet til at blive et hotspot eller varm zone. Vi er i forvejen en del iværksættere i vores kreds, og vi glæder os til at indgå i udviklingen af af vores fine værtsby Brenderup på Vestfyn.

Arealet er fundet

Middelfar Kommune, har erhvervet en velegnet landejendom på 4,2 ha nord for Brenderup by, med henblik på, at den kan udstykkes til off-grid bydel - Når lokalplanen er vedtaget kommer den i udbud, og vi giver bud gennem Fonden Gældfri.

Ejendommen består af 2,9 ha, som ønskes udstykket til boliger, 1,2 ha fredsskov samt en eksisterende ældre landboejendom med stor have, sø og æblelund. Arealet ligger nord for Brenderup, i en lille landsbyklynge omkring et historisk bystævne. Landskabet her er kilet ind mellem to større ådale, og det er præget af mindre ejendomme med frugthaver, spredt skov, samt snoede bække.

Foreningen Grobund har lejet "gården", så vi kan passe på den, indtil arealet er klar til at gå i udbud, og vi bruger den både til foreningsaktiviteter, samt beboelse for en af vores medlemmer.

Vi deler med byen

Det er vores klare intention, at være en integreret del af det eksisterende lokalsamfund. Derfor kalder vi os en By-DEL. Størstedelen af befolkningen, ønsker at handle på klimaudfordingerne, og i Brenderup er der allerede et stort ønske om at bidrage til den bæredygtige omstilling. Derfor ønsker vi et tæt samarbejde med vores lokale by, da rigtig mange udfordringer løses mest hensigtsmæssigt i en større skala, end vores lille område. F.eks. i forhold til at etablere bæredygtige transportløsninger i form af samkørsel og delebiler.

Brenderup har allerede et rigt kultur-og foreningsliv, samt andre gode projekter ud i bæredygtighed. F.eks den fællesejede solcellepark Sol over Brenderup. Lokaludvalget i byen hilser vores projekt velkommen, og vi sikre på, at der bliver et super samarbejde med de lokale kræfter.

Brenderup huser også Brenderup højskole, som er medinitiativtager til vores bydel. Højskolen er international og har sammen med elever fra hele verden udviklet og bygget huse som er off-grid, og Tiny. Fremadrettet vil højskolen udbyde kurser mv. for de nye tilflyttere i bydelen, og hjælpe med at etablere netværk, som kan rådgive. Vi sætter stor pris på samarbejdet med højskolen, som indtil nu også har været et uundværligt tilholdssted for os.

Urban fortætning i landlige omgivelser

Vores bydel bliver et fortættet område i landlige omgivelser. Der udstykkes 30-40 små lodder, med fritliggende boliger, der klynger sig omkring fællesarealerne. På den måde holdes mest muligt af arealet frit, til at sikre natur og levesteder for dyr og planter.

Den eksisterende landejendom bliver til fælleshus, og hjemmearbejdsplads med mulighed for at etablere forskellige delefaciliteter. F.eks. vaskeri, fødevareforarbejdning og gæsteværelser samt værksteder med deleværktøj mv.

Det store haveområde har været dyrket/drevet nænsomt af den tidligere ejer, med en stor rigdom af frugt, bær og nødder, og der er et godt afsæt for at fortsætte med permakultur, eller anden form for regenerativ dyrkning og pleje. Ligesom vi ønsker at skovområdet på 1,2 ha. holdes så biodiversivt som muligt.

Vi tilstræber på den måde e at kombinere nogen af fordelene ved by-fortætning, med muligheden for at bo naturnært.

Småt og Flytbart

De mest klimarigtige m2, er dem som ikke bygges. Derfor kan man kun bo ved os, hvis man nedskalerer sit boligforbrug. Enten ved at bygge småt, og/eller ved at bygge i moduler, så boligen kan reguleres efter behov, gennem livet. Ligesom det også er et krav at boligen funderes så den kan flyttes igen. F.eks på punkt-eller skruefundamenter.

Vi tilbyder brugerbeviser til lodder a henholdsvis 250m2 og 400m2. Det er den ramme man har til sin bolig, tilhørende væksthus, max. 1-2 små sekundære bygninger, samt tekniske installationer til spildevandsrensning og energiforsyning.

Off-grid. Lokal forsyning og afledning.

I vores bydel skal man selv producere sin egen vedvarende energi (brændeovn er dog tilladt indledningsvist), og aflede sit spildevand. Der bliver derfor ikke byggemodnet med tilslutning til vand, el, varme og kloak.

Som udgangspunkt skal hvert lod etablere sine egne anlæg. Vores vedtægter giver dog mulighed for at de helt små huse, kan deles om teknologi, og evt. fælles faciliteter, i den udstrækning der er lovhjemmel, og foreningens vedtægter omkring til-og fraflytning kan overholdes.

Husene kommer til at ligge tæt. Det giver udfordringer med hensyn til at sikre alle adgang til sol og vind. Derfor bliver der interne retningslinjer som enhver beboer skal overholde. F.eks i form af regulering af byggehøjde og skyggekast over naboskel.

Klimaneutrale materialer

Byggematerialer er en akilleshæl i byggeriet. På den ene side kan de hjælpe med at begrænse energiforbruget i den enkelte husstand, og på den anden side kræver de mest gængse selv en hulens masse energi ved produktionen. F.eks mineraluld og cement til beton.

I vores bydel må man kun anvende materialer med meget lavt energi- og CO2 aftryk. Såsom ugiftfri genbrugsmaterialer; materialer der er lavet af biomasse, som halm, træ og ålegræs, eller geologiske materialer uden knaphed. F.eks ler.

De klimaneutrale materialer findes allerede i udgaver som er certificerede, og umiddelbart kan godkendes i gældende bygningslovgivning. Så der er nul-tolerance overfor byggematerialer, som er CO2-udledende eller svært energikrævende. Ligesom der skal vælges materialer til faste anlæg med så lidt belastning som muligt.

Hvorfor fondseje?

Det er Fonden Gældfri, som byder ind på området, når det kommer i udbud. De 36 medlemmer som står øverst på ventelisten kan herefter erhverve et brugerbevis, til et lod, samt fælles-areal og faciliteter. Idet fonden indgå en brugeraftale med beboerforeningen Grobund Brenderup.

Fondsejet har som formål, at sikre prisen på lodderne for fremtidens generationer. Forstået sådan at lodderne fremadrettet kun kan handles til den "første" pris, pålagt evt. inflationstillæg. Så om 50 år, koster lodderne det samme som i dag ift. realindkomsten. Det synes vi er et godt princip.

Brugerbeviserne kan kun handles videre til ventelisten, som vi kender det fra små andelsboligforeninger, kolonihaver osv. Det indebærer hos os, at handlen af loddet, og handlen af boligen er adskilt. Sådan at bygninger, og eventuelle anlæg handles særskilt af ejer. Hvis den nye beboer fra ventelisten, ikke ønsker at medkøbe, hvad der findes på loddet, skal det flyttes. På den måde vil vi sikre en nem ind-og udskiftning i bydelen, samt et stort råderum for eksperimenteren omkring huse og anlæg. Man kan gøre tingene så finurlige man lyster, sålænge myndighederne vil give tilladelse. Men den nye beboer på loddet, er ikke nødsaget til at overtage.

Er det lovligt?

Vi har sammen med Grobund i Ebeltoft rettet forespørgsel til Indenrigs-og Boligministeriet vdr. lovhjemmel til små lodder, off-grid forsyning/afledning og dokumentation i forhold til Bygningsreglementet.

I følge dette er det muligt at være off-grid med el, varme og vand samt anvende regnvand til visse formår. (Dog ikke til drikkevand) Der er også lovhjemmel til håndtering af eget spildevand, uden kloaktilslutning. Sålænge der ikke foreligger en spildevandsplan. (Som kommuner dog kan fritage for, hvis de vil)

Det fastslåes også, at den kommunale myndighed har beføjelse til at dispensere fra bestemmelser i byggelovgivningen, sålænge hensigten i bestemmelsen kan dokumenteres på anden vis. F.eks hvis der anvendes genbrugsmaterialer, eller uforarbejdede naturmaterialer som ikke CE-mærket. Ligesom det præciseres at kommuner har mulighed for at lave lokalplan for andre typer udstykninger end de gængse, med udmatrikulering i 700m2, hvis de laver en helhedsvurdering som efterfølgende godkendes af styrelsen.

Grobundforeningerne arbejder videre med retsforholdene i dialog med ministerier og styrelser, bl.a med sigte på at få dispensation til brug af regnvand til drikkevand, samt på sigt få udarbejdet en overordnet strategisk rammesætning.

Hvordan får man anskaffet et hus?

Når man erhverver et lod ved os, er man selv ansvarlig for at opstille et hus, med tilstrækkelige og lovlige anlæg. Om man bygger det selv, får en virksomhed til det, eller har et præfabrikeret hus med, bestemmer man selv.

Nok er et lille klimaneutralt selvforsynende hus, anderledes end det traditionelle parcelhus. Men der findes god hjælp til at tilvejebringe det, i såvel dyre som billige udgaver. Små huse kan købes som præfabrikerede løsninger, og der er flere udbydere i såvel Danmark som vores nabolande; Der er håndværkere som gerne hjælper med at opføre som medbygløsninger, og nogen af dem er selv med i Grobund; Brenderup Højskole og en del andre udbyder kurser for selv-og medbyggere, hvor man kan lære hvordan man bygger eller byggestyrer selv.

I foreningen Grobund Brenderup udarbejder vi en "vejledning" med gode forslag til løsninger for såvel hus som forsyning og afledning, og vi er godt på vej med en lille eksempelsamling, der udkommer som E-bog i 2021. Ligesom vi sammen med højskolen arrangerer aftenskole med eksperter på relevante områder.

Det er vores mål, at også mennesker uden byggeteknisk viden, kan være med. Sålænge der er mod på at tage ansvar for sit eget bo og dets påvirkning af omgivelserne.

Hvordan får man et lod?

Prisen på brugerbeviserne er indledningsvist beregnet til henholdsvis 50.000 og 80.000 kr. Der kan dog komme justeringer, når vil kender den endelige disponering af veje, P-pladser, støjskærmning osv.

Proceduren for optagelse på venteliste er følgende: (Alle er pt. på venteliste, indtil handlen gennemføres, der er pt. færre på venteliste end vi får lodder i udbud):

  1. Send en email til grobundbrenderup@gmail.com og fortæl at du er interesseret.
  2. Vi arrangerer en fremvisning for dig/jer, Hvor vi viser off-grid og Tinyhuse på Brenderup højskole, samt det areal med ejendom, hvor bydelen skal ligge.
  3. I deltager i informationsmøde, hvor der kan stilles spørgsmål til vedtægter, byggeregler mv.
  4. Såfremt i stadig er interesseret fremsende anmodning om optagelse på venteliste, og i modtager en velkomstpakke inc. diverse skemaer i skal udfylde.
  5. Optagelsen på venteliste koster 2.000 kr. som fratrækkes det efterfølgende indskud. De efterbetales ikke hvis projektet ikke kan realiseres. Når beløbet er indbetalt modtager i et nummer som angiver pladsen på ventelisten.
  6. Indskud til køb af brugerbevis indbetales til foreningens advokat, når ejendommen går i udbud. Det tilbagebetales såfremt Fonden Gældfri ikke vinder udbuddet."

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble